Trénerképzés

Trénerképzés saját módszertannal!

Egyházi Fejlesztők trénerképzése

Az Egyházi Fejlesztők Kft., saját fejlesztésű módszertannal 240 órás trénerképzést indít 2023. áprilistól. A képzés 150 órányi tréningből, és 90 órányi szupervízióból áll.

A képzés módszertanában épít az egyházi és a civil környezet sajátosságaira, a keresztény értékekre, eszközeiben megjelenik közösségi tanulás személete és az egyéni fejlődés iránti elkötelezettség.

Azoknak ajánljuk, akik

 • személyes életükbe, személyes küldetésükbe akarják illeszteni képzői kompetenciáikat
 • nyitottak arra, hogy kompetenciáik fejlődése során személyiségükkel is dolgozzanak
 • nyitottak a részvételi elven működő, a csoporttagok bevonásával zajló tanulási folyamatokra,
 • fiataloknak, felnőtteknek akarnak saját tapasztalataikra épülő, aktivitásra ösztönző tanulási élményt teremteni
 • elkötelezettek a közösségi tanulás, a horizontális tanulás iránt
 • hisznek a megosztott tudás és a partneri, egyenrangú tudásmegosztás hatékonyságában és eredményességben
 • elkötelezettek a csoportigényekre reagáló, az egyénre figyelő tanítási folyamatok iránt
 • a megszerezhető kompetenciákkal hozzá akarnak járulni a társadalom építéséhez
 • a tréneri munkát rendszerszeméletben akarják megérteni és alkalmazni
 • elkötelezettségükkel és tréneri szerepvállalásukkal a társadalmi változásokat akarják szolgálni

A trénerképzés célja, hogy hozzájáruljon a résztvevők tréneri, képzői kompetenciáinak fejlődéséhez, széles körben használható ismereteket nyújtson, a mindennapi munkában is jól alkalmazható készségeket segítsen kipróbálni és a korszerű tanulási folyamatok hatékony támogatásához szükséges attitűdöket alakítson ki és erősítsen.

A trénerképzésen elsajátíthatja a kommunikációs kompetenciák terén többek között az asszertív kommunikációs készségeket, a figyelemmegosztás képességét és előadói készségeket.

Csoportvezetői kompetenciák terén a motiválás képességét, az érdeklődés felkeltésének és az elkötelezés képességét, valamint az irányítás és kísérés egyensúlyának képességét.

Folyamatsegítői kompetenciák közül többek között a tervezési képességeket, reflexiós képességet és a kezdeményezőkészséget.

A konfliktuskezelési kompetenciák közül elsajátíthatja a hatékony konfrontáció képességét, a támogató jelenlét képességét a mediációs készségeket.

A tanulásszervezési kompetenciák közül kiemelten foglalkozunk az analizálás és szintetizálás képességével, a tanulástámogatás képességével és a kooperatív képességekkel.

A trénerképzésen megszerezhető kompetenciák birtokában a résztvevők képesek lesznek többek között:

 • Csoportos tanulási folyamatok megtervezésére, vezetésére és facilitálására, kísérésére
 • Felnőtt-tanulási helyzetek kialakítására és eredményes irányítására
 • Csoportfolyamatok alakítására és a csoport együttműködésének erősítésére
 • Hatékonyan segíteni a csoporttagok egyéni és közösségi tanulási folyamatait
 • A tréning, mint interaktív, tapasztalati tanuláson alapuló képzési helyzet résztvevőinek motiválására, bevonására, aktivizálására

A trénerképzés moduljai

 1. modul: Közösségi tanulás
 2. modul: Tréneri szerep, kommunikáció
 3. modul: Csoportvezetés, tréningvezetés
 4. modul: Tréneri eszközök, módszerek használata
 5. modul: Módszertani fejlesztés, alkalmazás

Képzési időpontok: 

április 13-14-15. (1. modul tréning)

május 18-19-20. (2. modul tréning)

június 22-23-24. (szupervízió)

július 13-14-15. (3. modul tréning)

szeptember 14-15-16. (4. modul tréning)

október 26-27-28. (szupervízió)

november 16-17-18. (5. modul tréning)

december 14-15-16. (szupervízió)

Szupervízió teljesíthető a képzéshez kapcsolódóan csoportosan a fenti időpontokban, vagy egyénileg önállóan is, választott szupervízorral!

Képzők:

Gulyás Péter

Koncz András

Pontyos Tamás

Szásziné Fehérváry Anikó

Képzés díja

5 modul (tréning) díja: 400.000 Ft + 27% ÁFA / fő

Szupervízió díja: 200.000 Ft + 27% ÁFA/ fő

A teljes képzési költség (trénig + szupervízió) kedvezményes díja: 550.000 Ft +27% ÁFA

A képzés Budapesten zajlik, a képzési díj tartalmazza a szünetekben felszolgált frissítőt és az ebéd költségeit is!

Jelentkezés

Jelentkezni lehet egy motivációs levél és egy szakmai önéletrajz benyújtásával.

Jelentkezési határidő: 2023. március 26.

Jelentkezés benyújtható a következő email címen: info@egyhazifejlesztes.hu

Valamennyi jelentkezővel személyes beszélgetést folytatunk, amely alapján megtörténik a meghívás és az elköteleződés a képzők és a jelentkező között.

A képzésen való részvétel lehetőségét a kiválasztott jelentkezők a képzési díj átutalásával tudják biztosítani!

A képzési folyamat sajátosságairól, alapelveinkről

Szerződéskötés – a formális felnőttképzési szerződésen túl, a képzés első alkalma egyben a pszichológiai és a csoportszerződés megkötésének ideje is. Tehát az első alkalom egyben az elköteleződést is szolgálja.

Küldetés orientáltság – a képzés sajtossága, hogy nem csupán kompetenciafejlesztést kíván nyújtani a résztvevőknek, hanem hozzá akar járulni ahhoz, hogy a résztvevők személyes társadalmi küldetése is fejlődjön, megerősödjön. Ezért a személyes tanulási folyamat egyik fontos elemének tekintjük, hogy a személyes küldetés alakulásáról is reflexió szülessen és ennek nyomán fejlődési célok jelenjenek meg.

Tanítványság – a képzés résztvevői nem csak egyéni tanulási folyamataikért vállalnak felelősséget, hanem tanulópárokat alkotva segítik egymás tanulási folyamatait is. Ezek a tanulópárok a képzés során változhatnak, összekapcsolásukra az első képzési alkalmon nyílik lehetőség.

Fejlődésfókusz – a képzés alapvetően kompetenciafejlesztést kínál, amely magában foglalja az új ismeretek, tudások átadását, a készségek begyakorlásának lehetőségét és a szemléletváltást, attitűdformálást. Ugyanakkor mindezt a résztvevő kifejezett, aktív, cselekvő részvételével, személyes fejlődése iránti elköteleződéssel tesszük, azaz a fejlesztés sosem előzi meg a fejlődés szándékát, igényét, akaratát.

Személyes fejlődés folyamata – a képzés során minden résztvevő egyéni fejlődési tervet készít és vezet, amelyre minden képzési alkalommal reflektál egyénileg is és a trénerekkel közösen is. A személyes fejlődés a személyes küldetés fejlődésének útja is egyben.

Összetettség – a képzés egyrészt áll egy 150 óra időtartamú kontaktképzésből (tréning) és 90 óra szupervízióból, amelyet teljesíthet a résztvevő önállóan és a képzés keretében is.

Hosszú távú elköteleződés, együttműködés – a trénerképzés résztvevői közül a legrátermettebbek számára az Egyházi Fejlesztők Kft. tréningtartási, tréningvezetési lehetőséget kínál vállalkozói szerződés keretében.

Résztvevői bevonódás – a képzés teljes folyamatában épít a résztvevők aktív közreműködésére, szerepvállalására, eszerint a résztvevők egy-egy tréningblokkot önállóan terveznek és valósítanak meg, bemutató tréninget tartanak, amire kapnak visszajelzést

Aktív tanulás – a képzés épít arra, hogy a tanulási folyamat nem csupán a tréninghelyszínen és kontaktképzésen zajlik, hanem a köztes időszakban is. Ezért része a tanulásnak a házi feladat, ez egyéni otthoni munka, valamint a visszajelzések tudatos megosztása, a csoport, a tanulópárok és az egyéni és tréneri reflexiók között.

Örömadó, tápláló – a képzés azon a meggyőződésen alapul, hogy a szabadságra épülő, egymást elfogadó tanulás folyamata – még ha időnként fájdalmas felismerésekkel és tapasztalásokkal is jár –, az egyéni tanulási utak találkozása, örömöt, élményt okoz.

Tartson velünk a trénerképzésen, legyen társunk a társadalmi felelősségvállalásban!